Les formes d’attaque

Saisies :

 

 • Katate dori (Gyaku hammi)
 • Ai hammi katate dori
 • Ryote dori
 • Katate ryote dori (morote dori)
 • Kata dori
 • Kata dori men uchi
 • Ryokata dori
 • Muna Dori

Saisies

Saisies arrières (ushiro waza) :

 • Ushiro ryote dori
 • Ushiro ryohiji dori
 • Ushiro ryokata dori
 • Ushiro eri dori
 • Ushiro katate dori kubi shime

Saisies arrières

Frappes :

 • Shomen uchi
 • Yokomen uchi
 • Chudan tsuki
 • Jodan tsuki
 • Mae geri

Frappes